ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De Opdrachtgever – de natuurlijke persoon, maatschappij, vennootschap of rechtspersoon, die aan INTERIORISMO by M, de opdracht geeft tot het verstrekken van (interieur)advies en/of (interieur)ontwerp en/of het aankopen van decoratiestukken en/of het verrichten van interieurwerkzaamheden
 2. De ondernemer INTERIORISMO by M vertegenwoordigd door Myrjam Ausloos – oprichter en zaakvoerder – de natuurlijke persoon die in opdracht van De Opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurinrichting en (interieur)ontwerp en/of de uitvoering van een ontwerp of opdracht
 3. De opdracht – het project op het gebied van interieurinrichting en/of (interieur)ontwerp en/of realisaties van ontwerpen
 4. De overeenkomst – de overeenkomst tussen De Opdrachtgever en INTERIORISMO by M met betrekking tot de uitvoering van de opdracht.

 

2. IDENTITEIT EN CONTACT

INTERIORISMO by M – Duinenwater 108 bus 11 – 8300 KNOKKE-HEIST

Tel. :                                                 0473/80 11 81

Ondernemingsnummer:          0680.688.887(*)

BTW-nummer:                             BE0680.688.887(*)

www.interiorismobym.be

myrjam@interiorismobym.be

(*) INTERIORISMO by M maakt deel uit van K&M Group VOF

 

3. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen INTERIORISMO by M en De Opdrachtgever waarop INTERIORISMO by M deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door het ondertekenen van de overeenkomst verklaart De Opdrachtgever zich uitdrukkelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met INTERIORISMO by M, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

 

4. OFFERTE EN BEVESTIGING

 1. De door INTERIORISMO by M gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. INTERIORISMO by M is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 2. De prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven, tenzij anders aangegeven.
 3. Mondeling gemaakte afspraken en bedingingen binden INTERIORISMO by M pas nadat deze schriftelijk door INTERIORISMO by M zijn bevestigd.

 

5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. INTERIORISMO by M zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien, en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft INTERIORISMO by M het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens waarvan INTERIORISMO by M aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, correct zijn en binnen de vooropgestelde termijn aan INTERIORISMO by M worden verstrekt.
 4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet correct of niet tijdig aan INTERIORISMO by M zijn verstrekt, heeft INTERIORISMO by M het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging vloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. INTERIORISMO by M is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat INTERIORISMO by M is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de Opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de Opdrachtgever die INTERIORISMO by M tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.
 6. INTERIORISMO by M zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen de afgesproken uitvoeringstermijn uitvoeren. Indien de uitvoering toch vertraging ondervindt veroorzaakt door elementen buiten de wil van INTERIORISMO by M, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht.
 7. De uitwerking van het advies of de afgesproken diensten zijn afhankelijk van veel factoren buiten de invloed van INTERIORISMO by M. De Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuze en toepassing van het door INTERIORISMO by M gegeven advies.
 8. Een afspraak met INTERIORISMO by M kan door de Opdrachtgever tot 48 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Indien de afspraak binnen 48 uur voor aanvang van het advies door de Opdrachtgever wordt geannuleerd of de Opdrachtgever niet aanwezig is op de afspraak, zal INTERIORISMO by M 250,00 € in rekening brengen.

 

6. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. INTERIORISMO by M zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal INTERIORISMO by M de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal INTERIORISMO by M daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 6. Door de Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog gewenste wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan INTERIORISMO by M ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon gegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van deze wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever.
 7. Indien de Opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan INTERIORISMO by M alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, aankoop van goederen, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en indien INTERIORISMO by M dit wenst de voor de uitvoering van de opdracht bestemde materialen en halffabricaten voor zijn rekening te nemen tegen de door INTERIORISMO BY M in haar calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van INTERIORISMO by M op vergoeding wegens winstderving, alsook van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten en schaden.

 

7. GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. INTERIORISMO by M behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de Opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet INTERIORISMO by M dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.
 3. Onverminderd het in het vorige punt en elders in deze voorwaarden bepaalde, draagt de Opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.
 4. Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve (interieur)adviesplan blijven eigendom van INTERIORISMO by M tot het ogenblik dat er, of enerzijds een overkomst wordt aangegaan tot de aankoop van de decoratiestukken en/of de uitvoering van de voorgestelde interieurwerken, of anderzijds indien De Opdrachtgever niet wenst over te gaan tot het sluiten van een overeenkomst, de betaling van het honorarium overeenkomstig het opmaken van het (interieur)adviesplan.

 

9. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

De vorderingen van INTERIORISMO by M op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 1. Na het sluiten van de overeenkomst aan INTERIORISMO by M ter kennis gekomen omstandigheden geven INTERIORISMO by M goede grond te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 2. Indien INTERIORISMO by M de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 3. In de genoemde gevallen is INTERIORISMO by M bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van INTERIORISMO by M schadevergoeding te vorderen.

 

10. HONORARIUM

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een honorarium overeenkomen. Het honorarium is inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven.
 2. Het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van INTERIORISMO by M geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. In het geval dat De Opdrachtgever na het voorlopige en/of definitieve (interieur)advies niet wenst over te gaan tot het sluiten van een overeenkomst met INTERIORISMO by M, is De Opdrachtgever aan INTERIORISMO by M de betaling verschuldigd van het honorarium overeenkomstig het opmaken van het (interieur)adviesplan.

 

11. BETALING

 1. Na ondertekening van de overeenkomst zal De Opdrachtgever een factuur ontvangen equivalent aan 100% van het styling pakket. Na ondertekening van de bestelling van het meubilair en de decoratieartikelen zal De Opdrachtgever een eerste tussentijdse voorschotfactuur ontvangen equivalent aan 40% van de te bestellen goederen. Tussentijds zal De Opdrachtgever een tweede tussentijdse factuur ontvangen equivalent aan 40% van de bestelde goederen. Het saldo van 20% op de bestelde goederen is te voldoen na oplevering van het project.
 2. Betalingen door Opdrachtgever dienen uiterlijk 7 dagen na factuurdatum voldaan te worden, tenzij door INTERIORISMO by M anders met de Opdrachtgever, voorafgaand aan het advies, overeengekomen.
 3. Is de Opdrachtgever in verzuim dan is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%. Bij het in gebreke blijven zijn alle hieruit voortvloeiende (buitengerechtelijk) incassokosten voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten zijn gelijk aan het incassotarief opgesteld door de Orde van Advocaten. Wanneer INTERIORISMO by M evenwel aantoont dat deze ter inning van zijn vorderingen hogere kosten heeft moeten maken welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de Opdrachtgever in aanmerking.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van INTERIORISMO by M en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens INTERIORISMO by M onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. De eigendom der goederen en rechten blijft aan INTERIORISMO by M en gaat eerst, voor zover bedongen, over op de Opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoeding ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan.
 7. Iedere deellevering waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een opdracht, kan door de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 8. Wanneer INTERIORISMO by M al werkzaamheden met betrekking tot de opdracht heeft verricht en Opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat INTERIORISMO by M zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.
 9. Wanneer er sprake is van omstandigheden buiten zijn wil of bepaalde gedragingen of handelingen aan de zijde van de Opdrachtgever waardoor van INTERIORISMO by M redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft INTERIORISMO by M het recht deze opdracht neer te leggen. In dit geval heeft zij recht op het honorarium voor tot op dat moment verrichtte arbeid en op vergoeding van tot op dat moment gemaakte kosten en is zij verplicht de bereikte resultaten ter beschikking te stellen.

 

12. AANSPRAKELIJKHEID

Indien INTERIORISMO by M aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van INTERIORISMO by M, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van INTERIORISMO by M beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht (inclusief BTW) althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van INTERIORISMO by M of haar ondergeschikten.
 4. INTERIORISMO by M is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade.

 

13. OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop INTERIORISMO by M geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor INTERIORISMO by M niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van INTERIORISMO by M opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door INTERIORISMO by M niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien INTERIORISMO by M bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Elke overeenkomst tussen INTERIORISMO by M en de Opdrachtgever is onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil betreffende de geldigheid, de nietigheid en de uitvoering van de overeenkomst, zal beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement Gent, afdeling Brugge.

 

15. VINDPLAATS EN WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn ten allen tijde te raadplegen, te printen of te downloaden via www.interiorismobym.be/algemene-voorwaarden
 2. INTERIORISMO by M houdt zich het recht voor om, zonder voorafgaande verwittiging en op gelijk welk ogenblik, de Algemene Voorwaarden te wijzigen, onder meer om een wettelijke bepaling na te leven. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met INTERIORISMO by M.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

 

Laatste aanpassing: 13/11/2023