PRIVACYBELEID

 

1. WIE?

Dit privacybeleid is van toepassing op de dienstverlening door INTERIORISMO by M, met maatschappelijke zetel te Esmoreitlaan 25 bus 2 – 2050 Antwerpen, met het ondernemingsnummer 0680.688.887(*) en BTW-nummer BE 0680 688 887(*), verantwoordelijk voor de website https://www.interiorismobym.be

(*) INTERIORISMO by M maakt deel uit van K&M Group VOF

 

INTERIORISMO by M helpt u - op een totaal ontzorgde manier – bij het creëeren van de klassevolle thuis van uw dromen.

INTERIORISMO BY M hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zij verwerkt, in het bijzonder persoonsgegevens. Middels dit beleid wil INTERIORISMO BY M op strategisch niveau vastleggen op welke wijze gegevens beschermd worden, welke verantwoordelijkheden hierrond zijn toegewezen en welke prioriteiten INTERIORISMO BY M heeft bepaald rond de bescherming van gegevens. 

INTERIORISMO BY M leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018.  Voor de uitvoering van de diensten is INTERIORISMO BY M de verwerkingsverantwoordelijke. Door gebruik te maken van de dienstverlening van INTERIORISMO BY M geeft u aan kennis genomen te hebben van dit privacybeleid en aanvaardt u bijgevolg de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven. Dit privacybeleid omschrijft de werking van de diensten geleverd door INTERIORISMO BY M, meerbepaald hoe zij gegevens verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt. 

De website van INTERIORISMO by M maakt gebruik van cookies. Voor gedetailleerde informatie hier omtrent verwijzen wij u graag naar ons cookiebeleid op hier verwijzen wij u graag naar ons cookiebeleid op https://www.interiorismobym.be/cookiebeleid

 

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS

INTERIORISMO BY M verzamelt persoonsgegevens van haar klanten, prospecten, samenwerkers en andere contactpersonen.  Afhankelijk van het product of dienst die u bij INTERIORISMO BY M afneemt, betreft dit volgende persoonsgegevens: 

 • Naam en voornaam van uzelf en uw inwonende familieleden
 • Geboortedatum van uzelf en uw inwonende familieleden
 • Adresgegevens met inbegrip van de beschrijving en foto’s van het interieur en exterieur van de persoonlijke woning, …
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Het IP-adres van de gebruiker(s)
 • Alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft gecommuniceerd
 • Alle informatie m.b.t. de pagina’s die door de gebruiker op onze website werden bezocht
 • Foto en beeldmateriaal
 • Bedrijfsadresgegevens
 • Elke andere categorie van persoonsgegevens zoals overeengekomen tussen de partijen in de betreffende overeenkomst

 

3. WAARVOOR WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

INTERIORISMO BY M verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens onder meer wanneer u gebruik maakt van onze (gratis) diensten zoals het downloaden van een gratis e-book, het bijwonen van gratis webinars, en/of wanneer u inschrijft voor onze trainingen, en/of wanneer u zelf uw gegevens aan ons verstrekt.

INTERIORISMO BY M verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens ter volbrenging van onderstaande doeleinden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder u hiervan op voorhand op de hoogte te brengen en, indien nodig, uw toestemming hiervoor te vragen. 

 1. Om u informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van INTERIORISMO BY M en om deze beter af te stemmen op uw noden en wensen evenals deze van uw bedrijf of organisatie. 
 2. Om een zakelijke en/of arbeidsgerelateerde relatie met u of uw onderneming aan te gaan en om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen naleven, onder meer

- De persoonlijke administratie en dienstverlening

- Het uitwerken van een project

- Het uitsturen van de facturen 

3.  Om u uit te nodigen voor evenementen, blogs, vlogs en nieuwsbrieven. U kunt bij INTERIORISMO BY M aanmelden voor nieuwsbrieven, blogs en mailinglijsten. U heeft altijd de mogelijkheid om uw voorkeuren voor het ontvangen van nieuwsbrieven en e-mails aan te passen.  Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment, zonder motivatie uitschrijven. U kan dit doen door ons een e-mail te sturen of door in de reclame-e-mails te klikken op de uitschrijflink. 

4.  Om aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.

 

4. MET WELKE GRONDSLAG WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

INTERIORISMO BY M baseert zich op verschillende rechtsgronden voor het verwerken van uw gegevens.

Enerzijds verwerkt INTERIORISMO BY M de gegevens van de betrokkene in het kader van een (pre)contractuele relatie met het oog op de dienstverlening, met name door ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. 

Anderzijds vraagt INTERIORISMO BY M toestemming aan de betrokkene voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens, inclusief het gebruik van foto’s en beeldmateriaal. 

In uitzonderlijke gevallen beroept INTERIORISMO BY M zich in bepaalde gevallen op het gerechtvaardigd belang. 

Indien u niet wil dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het voor ons niet mogelijk om de dienstverlening aan te gaan of uit te voeren. 

 

5. MET WIE DELEN WE MOGELIJKS UW PERSOONSGEGEVENS?

INTERIORISMO BY M kan uw persoonsgegevens enkel aan derden en business partners overmaken  indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de uitvoering van de vooropgestelde doelstellingen.  Indien INTERIORISMO BY M uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden, wordt met deze derden een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten waarin o.m. wordt vastgelegd dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden verwerkt. 

Wij maken onder meer gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens INTERIORISMO BY M, met wie een gegevensverwerkersovereenkomst wordt afgesloten: Facebook, Google Analytics  en Zoom. 

De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden, niet-verwerkers indien hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat. 

 

6. HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

De persoonsgegevens worden door INTERIORISMO BY M bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen INTERIORISMO BY M en de gebruiker.  Hierbij wordt rekening gehouden met de relevante wet- en regelgevende vereisten inzake het bijhouden van gegevens.

Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven. 

 

7. PASSENDE TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

INTERIORISMO BY M heeft inzake veiligheid passende technische en organisatorische maatregelen genomen, teneinde de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Uw gegevens worden alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL) verstuurd, we hanteren eveneens een streng wachtwoordmanagement. 

Wij eisen dat al onze dienstverleners passende maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw informatie te handhaven.  In geen geval kan INTERIORISMO BY M aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

 

8. RECHT VAN BETROKKENEN

8.1 Recht van inzage

U bent vrij om uw gegevens al dan niet mee te delen aan INTERIORISMO BY M.  U erkent dat bij weigering van mededeling bepaalde diensten mogelijk niet leverbaar zijn.  U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en uw hieronder opgesomde rechten uit te oefenen.    

8.2. Recht van verbetering

U heeft steeds het recht om INTERIORISMO BY M te verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. 

8.3. Recht van beperking

U heeft steeds het recht om INTERIORISMO BY M te verzoeken om de persoonsgegevens die zij van u verwerkt te beperken. 

8.4. Recht van wissing

U heeft het recht om INTERIORISMO BY M te verzoeken om uw gegevens te wissen.  U erkent dat bij een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens bepaalde diensten mogelijk niet leverbaar zijn. 

De wissing van de gegevens en informatie die aan de daarop volgende verwerkingsverantwoordelijken werden verstrekt, zal evenwel niet van toepassing zijn in deze 5 gevallen: 

 • de verwerking is noodzakelijk voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • de verwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die mogelijk op INTERIORISMO by M rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 • de verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
 • de verwerking is noodzakelijk voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden en voor zover het recht op gegevenswissing de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

 8.5.  Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. 

8.6. Recht van vrije gegevensoverdracht (data portabiliteit)

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan INTERIORISMO BY M in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen. 

8.7. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. 

8.8. Automatische beslissingen en profiling

U beschikt over het recht om u te verzetten tegen profiling en geautomatiseerde beslissingen.  

8.9. Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door INTERIORISMO BY M per e-mail te contacteren via info@interiorismobym. Bij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen. 

8.10. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be

 

9. WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid indien nodig te updaten. Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd.

 

Cookiebeleid

 

Laatste aanpassing: 21/09/2020